STADGAR

§ 1 FÖRENING OCH SÄTE
Föreningens namn är Billingsfors För Alla. Styrelsen har sitt säte i Billingsfors, Bengtsfors kommun.

§ 2 SYFTE
Föreningen, är en ideell förening, religiöst och partipolitiskt obunden, har till uppgift att förena ortens innevånare och verka för ortens gemensamma intressen.

Föreningens ändamål är att tillvarata och utveckla innevånarnas intressen avseende infrastruktur, kommunal service, kultur och verka för en allmän förbättring av Billingsfors och därmed också boendemiljön genom utrednings-, rådgivnings- och informationsverksamhet, samt att utgöra en länk mellan Bengtsfors kommun och Billingsfors.

§ 3 MEDLEMSKAP
Som medlem antas intresserad som vill främja föreningens verksamhet och syfte, som godkänner dessa stadgar och betalar årlig medlemsavgift till föreningen. Avgiftens storlek är 100 kronor per hushåll och år.

Förändringar av årsavgiften och senaste inbetalningstid beslutas av årsmötet.

Till hedersmedlem kan föreningen utse person som gjort föreningen stora tjänster eller
som i övrigt har nedlagt stort arbete inom främjandet av ett bättre samhälle. Hedersmedlem är befriad från avgift till föreningen.

§ 4 SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER
Medlem har följande skyldigheter:
- att erlägga avgifter enligt § 3,
- att följa gällande stadgar
- att följa fattade beslut

samt följande rättigheter:
– att utöva beslutsrätt vid årsmöte. Varje medlem har en röst. Rösträtt får ej utövas genom fullmakt.

Utträde
Har avgift ej erlagts inom föreskriven tid, anses medlemmen ha utträtt ur föreningen.

Uteslutning
Medlem, som uppenbart och avsiktligt motverkar föreningens syften och verksamhet, utesluts genom beslut av styrelsen. Beslut tagna kan överklagas till styrelsen.

§ 5 MEDLEMSFÖRTECKNING
Det åligger styrelsen att föra medlemsförteckning. Av förteckningen ska framgå medlemmarnas fullständiga namn och adress.

§ 6 VERKSAMHETSÅR
Föreningens verksamhetsår, tillika räkenskapsår, är lika med kalenderår.

§ 7 STYRELSEN
Styrelsen är föreningens förvaltande organ och består av ordförande och det antal ledamöter som årsmötet beslutar.

Såväl ordförande som övriga ledamöter väljs av årsmötet för två år i sänder. Mandatperioderna bör fördelas så, att ny- eller omval sker av halva styrelsen varje år.

Styrelsen väljer inom sig vice ordförande.

Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott på tre personer i vilket ordföranden och vice ordföranden skall ingå. Kan styrelseledamot inte fullgöra sitt uppdrag, sker fyllnadsval vid nästkommande årsmöte.

Styrelsen sammanträder vid behov, dock minst två gånger årligen.
Kallelse till möte med styrelsen skall vara ledamot tillhanda senast en vecka före sammanträdet.

Styrelsen är beslutmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande.
Styrelsens beslut fattas genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening, som ordföranden biträder.


§ 8 FIRMATECKNARE
Föreningens firma tecknas av styrelsen i dess helhet eller av den eller dem styrelsen därtill utser, minst två i förening eller var för sig.


§ 9 ÅRSMÖTE
Skriftlig kallelse till årsmötet skall tillställas medlemmarna senast tre veckor före årsmötet. Dagordning, motioner, förslag till budget och andra viktiga handlingar, som styrelsen anser skall behandlas skall på begäran vara medlem tillhanda senast en vecka före mötet.

§ 10 EXTRA ÅRSMÖTE
Extra årsmöte sammankallas på initiativ av styrelsen, revisorerna eller om minst hälften av medlemmarna så begär. Efter sådan begäran skall årsmötet hållas inom två månader på tid och plats som beslutas av styrelsen. Kallelse skall utsändas senast en månad före årsmötet. Vid extra årsmöte får endast i kallelsen upptagna ärenden behandlas.


§ 11 ÅRSMÖTETS ÄRENDEN

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1 Mötets öppnande
2 Upprop och fastställande av röstlängd.
3 Val av ordförande, och sekreterare för mötet.
4 Val av två protokolljusterare, samt två rösträknare
5 Fråga om sammanträdet har utlysts i stadgad ordning
6 Styrelsens berättelse över verksamheten under det gångna året.
7 Revisorernas berättelse
8 Fastställande av resultat- och balansräkningar
9 Ansvarsfrihet för styrelsen
10 Val av ordförande (i förekommande fall).
11 Val av styrelseledamöter och ersättare
12 Val av revisorer och ersättare
13 Beslut om antal ledamöter i valberedningskommitté
14 Val av valberedningskommitté samt sammankallande inom denna.
Till ledamot av valberedningskommitté kan ej väljas person, som är ledamot av föreningens styrelse
15 Beslut om reseersättningar, traktamente samt arvoden till styrelseledamöter, revisorer och valberedningskommitté.
16 Motioner till årsmötet
17 Fastställande av budget
18 Beslut om medlemsavgifter för nästkommande år.
19 Övriga i kallelsen upptagna ärenden och övriga eventuella ärenden, som årsmötet enhälligt beslutar skall upptas till behandling.

§ 12 MOTIONER
Medlem av föreningen har rätt att inkomma med motion som, för att kunna behandlas av årsmöte, skall ha inkommit till styrelsen senast fem veckor före årsmötet.

§ 13 STYRELSEN
Ordföranden åligger att tillse, att av årsmötet och styrelsen fattade beslut genomföres samt att hålla kontakt med lokala myndigheter och organisationer.

§ 14 STYRELSEN ÅLIGGER
1 att utföra av årsmöte och föreningsmöte fattade beslut.
2 att leda föreningens verksamhet
3 att utse firmatecknare. Föreningens firma tecknas av styrelsen eller – om styrelsen så beslutar – av särskilt utsedda personer, minst två i förening.
4 att årligen till årsmötet lämna redogörelse för verksamhet och förvaltning
5 att utarbeta förslag till budget
6 att omedelbart efter årsmöte lämna uppgift om ordförande, sekreterare och kassör till Bengtsfors kommun.

§ 15 REVISORER
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper granskas av två revisorer, som jämte ersättare utses för tiden mellan två ordinarie årsmöten.

§ 16 RÄKENSKAPER
Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast den 31 januari.

§ 17 ÄNDRING AV STADGAR
Årsmötet beslutar om förändringar i föreningens stadgar. Härtill fordras, att beslut tagits vid två på varandra följande medlemsmöten, varav minst ett ordinarie. Vid sista behandlingen skall minst två tredjedelar av de röstande bifalla beslutet.

§ 18 UPPLÖSNING
Årsmötet beslutar om föreningens eventuella upplösning. Härför fordras, att beslut tagits vid två på varandra följande möten, varav minst ett ordinarie. Vid sista behandlingen skall minst två tredjedelar av de röstande bifalla beslutet. Sedan föreningen trätt i likvidation och verksamheten avvecklats, skall eventuella tillgångar användas för ändamål som främjar Billingsfors.

Ovanstående stadgar har antagits av Årsstämman för Billingsfors För Alla
den 18 mars 2009.